Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap 1:

Odbędzie się 10 stycznia 2014. Arkusze zadań zostaną wysłane do szkół biorących udział w konkursie. Szkoła, która bierze udział w konkursie jest odpowiedzialna za przebieg I-go Etapu.

I. Etap konkursu zawiera 15 zadań o różnym stopniu trudności.

Karty odpowiedzi i testy zostaną dostarczone do szkół przed Konkursem w oddzielnych kopertach. Testy są tajne do chwili rozpoczęcia Konkursu, który powinien nastąpić o godzinie 9:00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może wyrazić zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie Konkursu, jednak nie wcześniej niż o godzinie 8:20.

Otwarcie kopert następuje w obecności uczestników Konkursu. Otwarcie ma miejsce bezpośrednio po naniesieniu danych identyfikacyjnych na kartach odpowiedzi przez uczestników Konkursu.

Każdy uczestnik powinien prawidłowo wypełnić kartę odpowiedzi wpisując dane osobowe. Organizator konkursu nie sprawdzi karty odpowiedzi jeśli nie zostanie ona poprawnie podpisana.

Uczestnikom zabrania się opuszczania sali nie wcześniej niż po upływie 45 minut od otrzymania testów. W wyjątkowych sytuacjach, czyli w przypadku opuszczenia sali przed upływem 45-ciu minut od otrzymania testu, uczeń jest zobowiązany do pozostawienia testu w sali.

Po zakończeniu konkursu szkoła, która bierze udział w konkursie obowiązuje się dostarczyć karty odpowiedzi do organizatora konkursu.

Karty odpowiedzi powinny zostać odesłane w ciągu 5 dni roboczych od przeprowadzenia konkursu.

Etap 2 :

Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze 500 miejsc w poszczególnych kategoriach, zostaną zakwalifikowani do II-go Etapu konkursu.

Konkurs trwa 120 minut. Test składa się z 30 zadań pogrupowanych w następujący sposób: zadania 1-10 są za trzy punkty, 11-20 są za cztery punkty, 21-30 są za pięć punktów. Brak odpowiedzi nie powoduje odliczenia punktów. Uczeń może uzyskać maksymalnie 120 punktów, ale złe odpowiedzi są punktowane ujemnie.

Za każdą złą odpowiedź odejmowana jest następująca ilość punktów:

-0.75 punktu w pytaniach 1-10

-1 punkt w pytaniach 11-20

-1.25 punktu w pytaniach 21-30

II-gi Etap odbędzie się 28 marca 2014, w Vistula University mieszczącym się:

ul. Stoklosy 3, 02-787 Warszawa – Ursynow

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia konkursu dostępne na stronie internetowej konkursu
www.pangea.edu.pl

Kategorie: Artykuły

->