RODO

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy, że przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Liceum Ogólnokształcące w Więcborku, ul. Pocztowa 14 a, 89-410 Więcbork Państwa danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest:

 1. Liceum Ogólnokształcące w Więcborku reprezentowane przez Dyrektora mgr Annę Skiba, ul. Pocztowa 14a, 89-410 Więcbork tel. 523897066, email: www.lowiecbork.edu.pl

 2. Inspektor Ochrony Danych: Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych
  i realizacji Państwa praw przez Dane kontaktowe: Sylwia Furs-Thomas telefon:
  +48 531343014; e-mail: furs.sylwia@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.

 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w/w szkole w związku
  z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
  c Rozporządzenia RODO);

 2. wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki
  i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
  b Rozporządzenia RODO);

 3. marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania celem kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

 1. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy:

  1. oznaczenie uczniów, rodziców, petentów pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

   1. nazwisko i imię (imiona),

   2. datę urodzenia,

   3. oznaczenie płci,

   4. adres miejsca zamieszkania,

   5. numer PESEL,

   6. adres email,

   7. numer telefonu.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole – przez okres do czasu ich wypełnienia;

 2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów szkoły stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

 3. w zakresie marketingu i promocji szkoły – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.

a następnie zniszczone lub archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Państwa prawa:

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/uzupełnienia danych, usunięcia danych, bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania,
do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Dane zwykłe i szczególnej kategorii przetwarzane są z zapewnieniem poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.

Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W przypadku planowania dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostaną Państwo poinformowani o tym innym celu wraz z informacjami określonymi w art. 13 ust. 2 lit. a – f RODO.