Rekrutacja

Wykaz przedmiotów z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły są punktowane w rekrutacji:
 JĘZYK POLSKI
 MATEMATYKA
 BIOLOGIA
 HISTORIA

Szanowni Państwo! Rodzice i opiekunowie prawni.
Oto treść informacji przesłanej do szkół oraz załączniki.

„Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.


Na stronie „Rekrutacja 2019/2020 – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Portal gov.pl” zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów.


Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.
Warto podkreślić, że już wkrótce do uczniów i ich rodziców trafią ulotki dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Będą to kolejne materiały informacyjne związane z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.


Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie. Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej: Kontakty do Kuratoriów – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Portal gov.pl


W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły. Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniejbranżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I
stopnia.

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:
• wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
• oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.


Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.
W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN. Warto przypomnieć, że w sierpniu br. szkołom podstawowym oraz gimnazjom został
przekazany specjalny plakat informujący o rekrutacji (można go pobrać także ze strony www.men.gov.pl/rekrutacja). Już w maju br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów uczniów, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę
w szkole podstawowej i gimnazjum”.


Ministerstwo Edukacji Narodowej. Departament Informacji i Promocji Szczegółowe informacje w serwisie: https://men.gov.pl/rekrutacja

Zarządzenie Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej

Zarządzenie Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty dla absolwentów gimnazjum
prezentacja
List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców
Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020