Nasi partnerzy

Zawarcie porozumienia o współpracy z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej.

Współpraca miedzy pomiędzy Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej, a Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Więcborku, została zawiązana 11 listopada 2008 roku. Stosowny dokument został podpisany w trakcie uroczystej akademii z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W imieniu komendanta Straży Granicznej dokument podpisał ppłk. Piotr Bona, w towarzystwie ppłk. Piotra Mełnickiego. Młodzież z klas pierwszych zaprezentowała montaż słowno- muzyczny poświęcony ojczystej historii. Z niemniejszym entuzjazmem, pozostali uczniowie odśpiewali pieśni patriotyczne z kresu kształtowania się niepodległej ojczyzny.

W Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej odbyło się spotkanie z dyrekcją Szkół współpracujących ze Strażą Graniczną, z którymi Oddział podpisał porozumienie o współpracy.

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego współpracuje z sześcioma placówkami z terenu województw będących w jego służbowej odpowiedzialności. W spotkaniu w siedzibie Oddziału 27 sierpnia uczestniczyli: dyrektor Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza  w Szydłowcu Maria Michajłow, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im Janusza Korczaka w Więcborku Małgorzata Mucha, dyrektor XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Łodzi Elżbieta Miniszewska, z-ca dyrektora Zespołu Szkół im. M. Konarskiego w Warszawie, Urszula Krajewska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. F. Bielińskiego w Górze Kalwarii Jarosław Adwent oraz Tomasz Szałkowski, nauczyciel z Zespołu Szkół Nr 4 w Bydgoszczy.

W spotkaniu uczestniczyli również: przewodniczący Rady Powiatu Szydłowieckiego Marek Sokołowski, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, Joanna Strzelecka oraz naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Magdalena Boniecka-Ducha, a także naczelnicy Wydziałów Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej: Granicznego płk SG Piotr Czarnecki, Kadr i Szkolenia płk SG Jacek Podsiadł, Prezydialnego kpt SG Piotr Barański, a także przedstawiciel Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej NwOSG por. SG Piotr Wolny.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Placówek w Łodzi, Kielcach i Bydgoszczy.

Gospodarzem spotkania był Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, mjr SG Mariusz Piętka. Spotkanie przygotowała i poprowadziła  z-ca naczelnika Wydziału Prezydialnego Ewa Waligóra.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy, określenie jej kierunków i perspektyw rozwoju oraz wypracowanie propozycji zasad naboru do Sg, uwzględniających preferencje dla absolwentów Szkół klas o profilu ochrona granicy państwowej. Omówienie programów szkoleniai wspólne wypracowanie wniosków dotyczących ich realizacji.

Naczelnik Wydziału Granicznego przybliżył zadania Straży Granicznej i opowiedział o specyfice służby w formacji. Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia przedstawił procedury naboru do służby, wymogi formalne wobec kandydatów i omówił proces szkolenia nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Psycholog z PZOZ przy naszym Oddziale nakreślił sposób opiniowania kandydatów po przeprowadzonych badaniach psychologicznych, określania ich profilu osobowościowego.

Uczestnicy spotkania dyskutowali nad możliwością jeszcze bardziej efektywnego kształcenia młodzieży jako potencjalnych przyszłych kandydatów do służby w Straży Granicznej. Pewnym doświadczeniem jest współpraca z powiatem szydłowieckim i tamtejszym Zespołem Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, który najdłużej i w najpełniejszym zakresie realizuję współpracę z SG. Szydłowiecką szkołę ukończyli w tym roku, pierwsi absolwenci klasy licealnej o profilu „ochrona granicy państwowej”. Dwudziestu z nich podjęło procedurę przyjęcia do Straży Granicznej. W czasie spotkania omówiono także perspektywy kształcenia po ukończeniu szkół średnich. Rozmawiano o trudnościach, jakie pojawiają się na kolejnych etapach wdrażania tego innowacyjnego modelu kształcenia, zarówno formalnych jak i organizacyjnych czy finansowych. We wnioskach znalazły się takie propozycje jak: utworzenie biuletyny informacyjnego wydawanego nieperiodycznie, a będącego platformą komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, zorganizowanie w NwOSG finału wiedzy o Straży Granicznej, zorganizowanie na wiosnę 2011 roku seminarium doszkalającego z udziałem ekspertów dla nauczycieli i zaangażowanych w projekt funkcjonariuszy SG.

Z inicjatywy Komendanta NwOSG mjr. Mariusza Piętki powołano społecznego koordynatora współpracy w osobie Marka Sokołowskiego. Podziękował on za zaangażowanie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w dzieło wychowania młodego pokolenia do służby w Państwu Polskiemu w szczególności w zakresie służby w Straży Granicznej. Podkreślił związek tej inicjatywy z pamięcią historyczną, inicjatywa utworzenia klasy ochrona granicy państwowej zrodziła się  w Szydłowcu, miejscu walki i spoczynku żołnierzy KOP-u, przypomniał że Góra Kalwaria  zaangażowana w projekt (Zespół Szkół Zawodowych im Franciszka Bielińskiego) to miejsce przedwojennej formacji funkcjonariuszy SG.

Istotnym elementem współpracy Szkół z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej jest fakt corocznej oceny realizacji porozumień: w ostatnim czasie takiego podsumowania dokonano w zakresie realizacji porozumienia pomiędzy powiatem szydłowieckim ZS im KOP i NwOSG. W tym ostatnim podsumowującym spotkaniu uczestniczył także dziekan Straży Granicznej płk SG ks prałat Zbigniew Kępa. Ważnym punktem formacji uczniów jest kształtowanie postaw patriotycznych, odpowiedzialności i poszanowania tradycji formacji granicznych.

Młodzież przy okazji wyjazdów szkoleniowych mogła zapoznać się z duszpasterstwem Straży Granicznej, uczestniczyć w uroczystościach religijnych i  patriotycznych, w tym w katedrze polowej Wojska Polskiego.

Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. broni ks. prof. Tadeusz Płoski był gościem Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu, kiedy to w 2007 roku pierwsza grupa młodzieży rozpoczęła naukę w klasie ochrona granicy państwowej, a Szkoła otrzymała imię KOP-u, wtedy to poświęcił sztandar Szkoły.
Spotkanie przedstawicieli wszystkich Szkół z kadrą kierowniczą zakończyła gościnna prezentacja przez ppłk Wiesława Rabana pracy funkcjonariuszy Placówki SG na lotnisku Okęcie. Spotkanie jak napisała na stronie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej rzecznik prasowy chor. SG Agnieszka Golias było pierwszym, ale z pewnością nie ostatnim. Uczestnicy spotkania mają właśnie nadzieję, na zapowiedzianą kontynuację współpracy.

Opr.   Marek Sokołowski
________________________________________________________________________________________________

Zawarcie porozumienia o współpracy z Komendą Powiatową w Sępólnie Krajeńskim.

„Dumne miejcie zamiary…”słowami patrona Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku Janusza Korczaka dyrektor pani Anna Skiba rozpoczęła uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013. Myśl ta odnosiła się do szeroko rozumianych planów związanych z przyszłością szkoły. Oprócz tradycyjnego podsumowania wyników nauki w ostatnim dniu roku szkolnego odbyło się oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy Liceum z Komendą Powiatową w Sępólnie Krajeńskim, które związane jest z powstaniem klasy mundurowej o profilu „Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic”. Akt porozumienia podpisali Starosta Sępoleński p. T. Cyganek, Komendant Policji Powiatowej Krzysztof Różański i dyrektor LO w obecności zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów.

 

Inicjatywa ta związana jest z faktem, że LO od kilku lat współpracuje z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej. Zajęcia organizowane przez służbę graniczną przyciągały młodzież, dlatego władze Powiatu zdecydowały się poszerzyć ofertę o współpracę z Policją i utworzyć klasę mundurową. Klasa o takim profilu umożliwi uczniom zdobycie wykształcenia ogólnego zakończonego maturą, a jednocześnie ułatwi kontynuowanie nauki na kierunkach związanych z bezpieczeństwem, ochroną granic i pracą w służbach mundurowych. Opracowany został innowacyjny program nauczania, który obejmie elementy prawa, ceremoniału służb mundurowych, regulaminów, musztry. Przewiduje się również zajęcia z podstaw psychologii, komunikacji, socjologii i pedagogiki. W ten sposób szkoła odpowiada na zainteresowania młodzieży, a także na potrzeby rynku edukacyjnego i zawodowego. Dzięki podpisaniu porozumienia o współpracy funkcjonariusze Policji prowadzić będą zajęcia edukacyjne, pomogą przy organizowaniu ćwiczeń, pokazów, wycieczek, konkursów tematycznych.

 

__________________________________________________________________________________________________

Zawarcie porozumienia o współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Patronat naukowy nad klasą mundurową, która powstała od nowego roku szkolnego 2013/2014 w LO w Więcborku, objęła Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu. Pracownicy tej uczelni będą prowadzić różnego typu zajęcia przygotowujące uczniów klasy I o profilu „bezpieczeństwo i ochrona granic” do studiów na kierunkach związanych z pracą w służbach mundurowych. W realizowaniu tej innowacji szkołę wspierać będą także Nadwiślański Oddział Straży Granicznej i Komenda Powiatowej Policji.

 

W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego wzięli udział władze starostwa powiatowego: starosta Tomasz Cyganek, Henryk Pawlina, dyrektor Wydziału Edukacji – Gabriela Malczewska, z-ca Komendanta Policji – Paweł Zawada oraz prorektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu – prof. A. Bolewski. Wyjątkowość wydarzenia podkreśliła obecność pocztu sztandarowego uczelni.

Liceum nie zapomina o innych profilach: biotechnologicznym i humanistycznym. Od kilku już lat szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami z Bydgoszczy, Torunia, Poznania i Gdańska, dając młodzieży możliwość uczestniczenia w warsztatach, zajęciach laboratoryjnych czy wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Taka działalność przynosi wymierne efekty. – Możemy się w tym roku poszczycić 98 procentowym wynikiem zdawalności, co jest dowodem, że każdy uczeń w naszej szkole ma szansę na solidne przygotowanie do studiów – zapewniała uczniów dyrektor LO p. Anna Skiba.

 

Nowe porozumienie o współpracy dla klas mundurowych

Dnia 5 lutego 2015 r.  gościł w naszej szkole zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach kapitan Mariola Kotwica. Celem pierwszej wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy instytucjami. Zainicjowana została kolejna forma współpracy ze służbami mundurowymi, co poszerza ofertę edukacyjną naszej szkoły i daje możliwość pełniejszego przygotowania uczniów „mundurówki” do pełnienia przyszłych ról w tych służbach. Uczniowie klasy 1b oraz 2a zapoznali się ze specyfiką pracy w więziennictwie, poznali drogę edukacyjną, która wiedzie do tego rodzaju pracy. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja umiejętności psa wyszkolonego w poszukiwaniu środków odurzających, ale przede wszystkim pokaz sztuk interwencyjnych.

DSCN1658

 

__________________________________________________________________________________________________