PROCEDURY MATURALNE

PROCEDURY EGZAMINU MATURALNEGO 2019/2020

Informacje dla maturzystów

 1. Zdający są zobowiązani do zapoznania się z procedurami przed przyjściem na egzaminy i ich stosowania.
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły),
  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu
  nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
  w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Do budynku szkoły nie będą wpuszczane osoby, które nie są bezpośrednio związane z egzaminem. (wyjątek stanowi sytuacja kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się).
 5. Maturzyści nie mogą wejść do budynku szkoły przed godziną 8.00.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp
  (co najmniej 1,5 m). Wchodząc do budynku osoby mają zakryte usta i nos i stosują się do instrukcji uzyskanych od nauczyciela/ pracownika szkoły
 7. Klasa III B oraz absolwenci z ubiegłych lat wchodzą na egzamin maturalny wejściem przy sali gimnastycznej (białe drzwi),
 8. klasa IIIA wejściem od strony boiska szkolnego.
 9. Zdający, którzy podchodzą do egzaminu maturalnego w godzinach popołudniowych wpuszczani
  są na salę pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu.
 10. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Szatnia zostanie zorganizowana w pracowni j. polskiego nr 2. – z zachowaniem bezpiecznych warunków (udostępniony zostanie płyn dezynfekujący, zdający otrzymają woreczki na pozostawione przedmioty). Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przedmioty.
 11. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić
  budynek szkoły. Przed kolejnym egzaminem procedura wejścia na salę egzaminacyjną jest taka sama.
 12. Osoby, które zdecydują się pozostać w szkole pomiędzy egzaminami  przebywają w pracowni geograficznej.
 13. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (wskazanych  korzystania na egzaminie).
 14. Szkolne przybory i pomoce podlegają dezynfekcji po zakończonym egzaminie. Zdający
  nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Materiałów jednorazowych zdający nie zwracają.
 15. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 16. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
  jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 17. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
  Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 18. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 19. wychodzi do toalety,
 20. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 21. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają
  to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca
  przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc
  albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych
  w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 22. W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, zdający korzysta z płynu dezynfekującego 
 23. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 24. Opuszczanie sal egzaminacyjnych odbywa się wg wskazań przewodniczącego/ członka komisji
  w uwzględnieniem zachowania dystansu.
 25. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej
  na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich
  15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

            1.06.2020 r.  Dyrektor Szkoły –   Anna Skiba